Algemene voorwaarden

Lees onze Algemene Voorwaarden.

Phone
Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Gebruiker: Spring Digital, Gebruiker van de algemene voorwaarden
b. Wederpartij: Wederpartij (klant) van Gebruiker, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten
c. Overeenkomst: een overeenkomst tot het leveren van één of meer producten of diensten, gesloten tussen Gebruiker en Wederpartij
d. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van SMS -­‐ berichten

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Gebruiker en op alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten. Naast deze algemene
voorwaarden kunnen, indien dit schriftelijk is overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaald e kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten
tussen Gebruiker en Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Gebruiker en Wederpartij zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing
verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing
verklaarde bepaling in acht worden genomen.
5. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
6. Algemene voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing op met Gebruiker gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3 Offertes

1. De  door  Gebruiker  gemaakte  offertes  zijn  vrijblijvend  en  zijn  geldig  gedurende drie  maanden,  tenzij  in  de  offerte  een  termijn  voor  aanvaarding  is  gesteld.  Gebruiker  is  slechts  aan  een  offerte  gebonden  indien  de  aanvaarding  hiervan  door  Wederpartij  schriftelijk  binnen  de  gestelde  termijn  plaatsvindt.
2. De  in  een  offerte  genoemde  prijzen  zijn  exclusief  BTW  en  andere  heffingen  van overheidswege,  alsmede  eventuele  in  het  kader  van  de  overeenkomst  te  maken kosten,  daaronder  begrepen  reis -­‐,  verblijf -­‐,  verzend -­‐ en  administratiekosten,  tenzij  anders  aangegeven.
3. Indien  de  aanvaarding  afwijkt  van  het  in  de  offerte  opgenomen  aanbod  is  Gebruiker  daaraan  niet  gebonden.  De  overeenkomst  komt  dan  niet
overeenkomstig  deze  afwijkende  aanvaarding  tot  stand,  tenzij  Gebruiker  anders  aangeeft.
4. Offertes  worden  indien  gewenst  of  noodzakelijk  aangepast,  al  dan  niet  op  basis  van  door  Wederpartij  goedgekeurde  voorstellen.  Een  oude  offerte  vervalt hiermee  automatisch.
5. Een  samengestelde  prijsopgave  verplicht  Gebruiker  niet  tot  het  verrichten  van  een  gedeelte  van  de  opdracht  tegen  een  overeenkomstig  deel  van  de  opgegeven prijs.
6.Gebruiker  is  niet  aan  zijn  offertes  gebonden  indien  Wederpartij  redelijkerwijs kan  begrijpen  dat  de  offertes  een  kennelijke  vergissing  of  verschrijving  bevat.
7. Informatie,  afbeeldingen,  mondelinge  mededelingen  en  dergelijke  met  betrekking  tot  offertes,  begrotingen  en/of  kenmerken  van  diensten  of  producten  die telefonisch  of  via  elektronische  weg  worden  verstrekt,  worden  zo  nauwkeurig mogelijk  (weer)gegeven  of  gedaan.  Gebruiker  garandeert  echter  niet  dat  alle offertes,  diensten  en  producten  volledig  met  de  gegeven  informatie  in overeenstemming  zijn.  Afwijkingen  kunnen  in  ieder  geval  geen  aanleiding  zijn  tot schadevergoeding  en/of  ontbinding  van  de overeenkomst.

 

Artikel 4 Overeenkomsten

1. Afspraken  en  overeenkomsten  zijn  eerst  bindend  na  een  schriftelijke  bevestiging  door  Gebruiker.  Verplichtingen  van  Gebruiker  gaan  nooit  verder  dan  de schriftelijke  bevestiging  van  Gebruiker  aan  Wederpartij.
2. Overeenkomsten  die  tussen  Gebruiker  en  Wederpartij  worden  gesloten  en  die betrekking  hebben  op  het  periodiek  verrichten  van  diensten  voor  Wederpartij, worden,  tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  aangegaan  voor  de  duur  van  één  jaar.
3. Gebruiker  heeft  het  recht  om  ieder  jaar  de  prijs  voor  overeenkomsten  zoals  bedoeld  in  lid  2 te  indexeren.
4. Een  overeenkomst  als  bedoeld  in  lid  2 die  is  aangegaan  voor  bepaalde  tijd,  zal telkens  stilzwijgend  met  dezelfde  periode  worden  verlengd,  tenzij  één  van partijen  de  overeenkomst  schriftelijk  opzegt  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  drie  kalendermaanden  voorafgaande  aan  het  einde  van  de (verlengde)  contractstermijn.
5. Indien  een  opzegging  niet  tijdig  voor  de  gestelde  termijn  wordt  ontvangen,  is  de opzegging  niet  van  toepassing  op  de  eerstvolgende  vervaldatum  en  termijn,  maar op  de  daarna  volgende  vervaldatum  en  termijn.  Tot  aan  het  einde  van  de  looptijd van  een  overeenkomst  is  Wederpartij  het  gangbare  tarief  verschuldigd,  ongeacht of  deze  de  geboden  faciliteiten  benut.
6. Een  overeenkomst  als  bedoeld  in  lid  2  die  is  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd,  kan door  elk  van  partijen  na  goed  zakelijk  overleg  en  met  opgaaf  van  redenen schriftelijk  (aangetekend)  worden  opgezegd,  waarbij  een  opzegtermijn  van minimaal  drie kalendermaanden  in  acht  dient  te  worden  genomen.
7. Indien  Wederpartij  diens  domeinen  verhuist  of  doet  verhuizen  naar  een  andere provider  blijven  de  bepalingen  van  de  met  Gebruiker  gesloten  overeenkomst onverkort  van  kracht  totdat  Wederpartij  volgens  de  daar toe  gestelde  regels  heeft opgezegd.  Bij  niet  tijdige  of  onjuiste  opzegging  kan  Gebruiker  haar  medewerking  aan  een  verhuizing  weigeren.
8.Een  overeenkomst  is  door  Wederpartij  niet  overdraagbaar  aan  derden.  Indien een  niet  bevoegde  persoon  de  diensten  aangaat,  dan  wel  de overeenkomst  ondertekent,  dan  is  Wederpartij  hieraan  desalniettemin  gebonden.  Neemt Wederpartij  de  diensten  in  gebruik  of  bij  oplevering  volgt  geen  afwijzing,  dan is Wederpartij  volledig  aansprakelijk  voor  hetgeen  werd  opgeleverd  en  de  daaruit voortvloeiende  verplichtingen  jegens  Gebruiker.

 


 Artikel  5 Uitvoering  van  de  overeenkomst

1. Gebruiker  zal  de  overeenkomst  naar  beste  inzicht  en  vermogen  en overeenkomstig  de  eisen  van  goed  vakmanschap  uitvoeren,  een  en  ander  op
grond  van  de  op  dat  moment bekende  stand  der  techniek  en  wetenschap.
2. Indien  en  voor  zover  een  goede  uitvoering  van  de  overeenkomst  dit  vereist,  heeft  Gebruiker  het  recht  bepaalde  werkzaamheden  te  laten  verrichten  door  derden.
3. Wederpartij  draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens  en  informatie,  waarvan  Gebruiker  aangeeft  dat  deze  noodzakelijk  zijn  of  waarvan  Wederpartij
redelijkerwijs  behoort  te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  of  mogelijk  relevant zijn  voor  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst,  tijdig  aan  Gebruiker worden  verstrekt.  Indien  de  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  benodigde  gegevens niet  tijdig  aan  Gebruiker  zijn  verstrekt,  heeft  Gebruiker  het  recht  de  uitvoering van  de  overeenkomst  op  te  schorten  en/of  de  uit  de  vertraging  voortvloeiende extra  kosten  volgens  de  gebruikelijke  tarieven  aan  Wederpartij  in  rekening  te  brengen.

 

Artikel 6 

1. De  overeenkomst  tussen  Gebruiker  en  Wederpartij  wordt  aangegaan  voor onbepaalde  tijd,  tenzij  uit  de  aard  van  de  overeenkomst  anders  voortvloeit  of partijen  schriftelijk  anders  zijn  overeenkomen.
2. Leveringen  van  producten  en/of  diensten  vinden  in  beginsel  zo  snel  mogelijk plaats.  Indien  mogelijk  zal  Gebruiker  bij  het tot  stand  komen van  de
overeenkomst  de  verwachte uitvoeringstermijn  aangeven.  Deze  termijn  geldt  als indicatie,  daarom  kunnen  daaraan  geen  rechten  worden  ontleend.  Gebruiker  kan nadere  informatie  over  de  uitvoeringstermijn  mondeling  of  schriftelijk  kenbaar maken.  Ook  deze  informatie  heeft  slechts  een  indicatief  karakter,  en  daarom kunnen  ook  daaraan  geen  rechten  over  de  uitvoeringtermijn  worden  ontleend.
3. Een  overeengekomen  uitvoeringstermijn  is  derhalve  nimmer  een  fatale  termijn en  Gebruiker  is  bij  overschrijding  van  de  overeengekomen  termijn  derhalve  niet van  rechtswege  in  verzuim.  Een  overschrijding  van  de  overeengekomen  termijn geeft  Wederpartij  niet  het  recht  om  de  overeenkomst  te  annuleren  of  ontbinden. Evenmin  kan  Wederpartij  Gebruiker  aansprakelijk  stellen  voor  eventuele  schade door  te  late  levering,  of  betalingen  aan  Gebruiker  weigeren  of  opschorten.
4. Indien  binnen  de  looptijd  van  een  overeenkomst  voor  de  voltooiing  van  bepaalde werkzaamheden  een  termijn  is  overeengekomen,  dan  is  dit  nimmer  een  fatale termijn.  Bij  overschrijding  van  de  uitvoeringstermijn  dient  Wederpartij Gebruiker  schriftelijk  in  gebreke  te  stellen  en  dient  Gebruiker  een  redelijke termijn  te  bieden  om  alsnog  uitvoering  te  geven  aan  de  overeenkomst.
5. Indien  een  overeengekomen  uitvoeringstermijn  voor  Wederpartij  heeft  te  gelden als  fatale  termijn,  dient  dat  door  Wederpartij  uitdrukkelijk schriftelijk  kenbaar  te worden  gemaakt  en  door  Gebruiker  schriftelijk  te  worden  bevestigd.
6. Een  overeengekomen  uitvoeringstermijn  gaat  pas  in  nadat  Gebruiker  van Wederpartij  alle  voor de  uitvoering van  de  overeenkomst  noodzakelijke
gegevens  en  informatie  heeft  ontvangen.

 

Artikel  8 Prijzen

1. Partijen  kunnen  bij  het  tot  stand  komen  van  de  overeenkomst  een  vaste  prijs overeenkomen.  Dit  is  nader  gespecificeerd  in  de  offerte.
2. Indien  geen  vaste  prijs  is  overeengekomen,  zal  de  prijs  worden  vastgesteld  op basis  van  werkelijk  bestede  uren.  De  prijs  wordt  berekend  volgens  de
gebruikelijke  uurtarieven  van  Gebruiker,  geldend  voor  de  periode  waarin  de werkzaamheden  zijn  verricht,  tenzij  een  daarvan  afwijkend  uurtarief  is
overeengekomen.
3. Kennelijke  fouten  in  de  opgave  van  prijzen  of  tarieven  kunnen  ook  na  de totstandkoming  van  de  overeenkomst  door  Gebruiker  worden  gecorrigeerd.
4. Bij  opdrachten  met  een  looptijd  van  meer  dan  twee  maanden  zullen  de verschuldigde  kost en  in  beginsel  maandelijks  in  rekening  wo
5. Indien  Gebruiker  en  Wederpartij  overeen  zijn  gekomen  dat  Gebruiker  ten behoeve  van  Wederpartij  een  overeenkomst  sluit  met  een  derde  en  deze  derde verhoogt  haar  prijzen  of  tarieven,  dan  is  Gebruiker  gerechtigd  om  met onmiddellijke  ingang  de  nieuw  geldende  prijzen  en/of  tarieven  door  te
berekenen  aan  Wederpartij.
6. Indien  is  overeengekomen  dat  de  overeenkomst  in  fasen  zal  worden  uitgevoerd, is  Gebruiker  gerechtigd  om  tussentijds  (na  iedere  fase)  te  factureren  en  is Wederpartij  gehouden  deze  facturen  lopende  het  project  te  betalen.  Gebruiker  is gerechtigd  de  uitvoering  van  een  volgende  fase  op  te  schorten  totdat  Wederpartij de  facturen  van  de  voorafgaande  fase(n)  heeft  voldaan.
7.Indien  Gebruiker  door  aan  Wederpartij  toewijsbare  oorzaken  extra  kosten  moet maken  of  genoodzaakt  is  aanvullende  diensten  uit  te  voeren,  is  Gebruiker gerechtigd  deze  extra  kosten  of  werkzaamheden  bij  Wederpartij  in  rekening  te brengen.  Onder  ‘aan  Wederpartij  toewijsbare  oorzaken’  dienen  in  ieder  geval  te worden  begrepen:  incomplete  aanvragen,  het  niet  tijdig  reageren,  het verstrekken  van  onjuiste  informatie,  nalatigheid  van  Wederpartij,  doublures.
8. Gebruiker  mag  haar  prijs  verhogen  wanneer  tijdens  de  uitvoering  van  de werkzaamheden  blijkt  dat  de  oorspronkelijk  overeengekomen  dan  wel
verwachte  hoeveelheid  werk  in  zodanige  mate  onvoldoende  werd  ingeschat  bij het  sluiten  van  de  overeenkomst,  en  zulks  niet  toerekenbaar  is  aan  Gebruiker,  dat in  redelijkheid  niet  van  Gebruiker  mag  worden  verwacht  de  overeengekomen werkzaamheden  te  verrichten  tegen  het  oorspronkelijk  overeengekomen honorarium.  Gebruiker  zal  Wederpartij  in  dat  geval  van  het  voornemen  tot verhoging  van  het  honorarium  of  tarief  in  kennis  stellen.  Gebruiker  zal  daarbij  de omvang van  en  de  datum  waarop  de  verhoging  zal  ingaan,  vermelden.

 


Artikel  9 Betaling

1. Betaling  dient  te  geschieden  binnen  14  dagen  na  factuurdatum,  op  een  door Gebruiker  aan  te  geven  wijze  in  de  valuta  waarin  is  gefactureerd.  Eventuele bezwaren  tegen  de  hoogte  van  de  facturen  schorten  de  betalingsverplichting  niet op.
2. In  geval  van  liquidatie,  faillissement,  beslag  of  surseance  van  betaling  van Wederpartij  zijn  de  vorderingen  van  Gebruiker  op  Wederpartij  onmiddellijk opeisbaar.
3. Gebruiker  heeft  het  recht  de  door Wederpartij  gedane  betalingen  te  laten strekken  in  de  eerste  plaats  in  mindering  van  de  kosten,  vervolgens  in  mindering van  de  rente  en  tenslotte  in  mindering  van  de  hoofdsom.  Gebruiker  kan,  zonder daardoor  in  verzuim  te  komen,  een  aanbod  tot  betaling  weigeren,  indien Wederpartij  een  andere  volgorde  voor  de  toerekening  aanwijst.  Gebruiker  kan volledige  aflossing  van  de  hoofdsom  weigeren,  indien  daarbij  niet  eveneens  de opengevallen  en  lopende  rente  alsmede  de  kosten
3. Het  door  Gebruiker  in  behandeling  nemen  van  reclames  en/of  klachten  laat  de betalingsverplichting  van  Wederpartij  onverlet.
4. Indien  een  klacht  gegrond  is,  zal  Gebruiker  de  werkzaamheden  alsnog  verrichten zoals  overeengekomen,  tenzij  dit  inmiddels  voor  Wederpartij  aantoonbaar zinloos  is  geworden.  Dit  laatste  dient  door  Wederpartij  schriftelijk  kenbaar  te worden  gemaakt.
5. Indien  het  alsnog  verrichten  van  de  overeengekomen  werkzaamheden  niet  meer mogelijk  of  zinvol  is,  zal  Gebruiker  slechts  aansprakelijk  zijn
binnen  de  grenzen van  artikel  14  van  deze  voorwaarden.


Artikel  12 Opschorting  en  ontbinding

1. Gebruiker  is  bevoegd  de  nakoming  van  de  verplichtingen  op  te  schorten  of  de overeenkomst  te  ontbinden  indien:
a. Wederpartij  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet  of  niet  volledig nakomt;
b. na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  Gebruiker  ter  kennis  gekomen omstandigheden goede  grond  geven  te  vrezen  dat  Wederpartij  de
verplichtingen  niet  zal  nakomen;
c. Wederpartij  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  verzocht  is  zekerheid  te stellen  voor  de voldoening  van  haar  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  en
deze  zekerheid  uitblijft  of  onvoldoende  is.
2. Voorts  is  Gebruiker  bevoegd  de  overeenkomst  te  ontbinden  indien  zich omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  zijn  dat  nakoming  van  de
overeenkomst  onmogelijk  is  of  indien  er  zich  anderszins  omstandigheden voordoen  die  van  dien  aard  zijn  dat  ongewijzigde  instandhouding  van  de overeenkomst  in  redelijkheid  niet  van  Gebruiker  kan  worden  gevergd.
3. Gebruiker  kan  de  overeenkomst  zonder  ingebrekestelling  en  zonder  rechterlijke tussenkomst  door  schriftelijke  kennisgeving  met  onmiddellijke  ingang  geheel  of gedeeltelijk  ontbinden  indien  Wederpartij –  al  dan  niet  voorlopige – surseance van  betaling  aanvraagt  of  verkrijgt,  indien  Wederpartij  in  staat  van  faillissement wordt  of  is  verklaard  of  indien  de  onderneming  van  Wederpartij  wordt geliquideerd  of  beëind igd.  Gebruiker  zal  wegens  deze  beëindiging  nimmer  tot enige  schadevergoeding  gehouden  zijn.
4. Gebruiker  kan  de  overeenkomst  ook  op  voormelde  wijze  met  onmiddellijke ingang  beëindigen  indien  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  blijkt  dat  het technisch,  of  om  andere  redenen,  niet  mogelijk  is  de  overeengekomen  faciliteiten tot  stand  te  brengen.
5. Indien  de  overeenkomst  wordt  ontbonden  zijn  de  vorderingen  van  Gebruiker  op Wederpartij  onmiddellijk  opeisbaar.  Indien  Gebruiker  de  nakoming  van  de verplichtingen  opschort,  behoudt  zij  haar  aanspraken  uit  de  wet  en overeenkomst.
6.Indien  de  overeenkomst  tussentijds  wordt  ontbonden  door  Wederpartij,  heeft Gebruiker  recht  op  compensatie  vanwege  het  daardoor  ontstane  en  aannemelijk te  maken  bezettingsverlies,  tenzij  er  feiten  en  omstandigheden  aan  de  ontbinding ten  grondslag  liggen  die  aan  Gebruiker  zijn  toe  te  rekenen.
7. Indien  Wederpartij  haar  uit  de  overeenkomst  voortvloeiende  verplichtingen  niet nakomt  en  deze  niet -­‐ nakoming  ontbinding  van  de  overeenkomst  rechtvaardigt, dan  is  Gebruiker  gerechtigd  de overeenkomst  terstond  en  met  directe  ingang  te ontbinden  zonder  enige  verplichting  zijnerzijds  tot  betaling  van  enige schadevergoeding  of  schadeloosstelling,  terwijl  Wederpartij,  uit  hoofde  van wanprestatie,  wél  tot  schadevergoeding  of  schadeloosstelling  is  verplicht.  Tevens zijn  de  tarieven  over  de  resterende  looptijd  van  de  met  Gebruiker  gesloten overeenkomst  direct  opeisbaar.
8.Indien  de  overeenkomst  tussentijds  wordt  ontbonden  door  Gebruiker,  zal Gebruiker  in  overleg  met Wederpartij  zorg  dragen  voor  overdracht  van  de  al verrichte  werkzaamheden,  tenzij  er  feiten  en  omstandigheden  aan  de  ontbinding ten  grondslag  liggen  die  aan  Wederpartij  toerekenbaar  zijn.  Indien  de  overdracht van  de  werkzaamheden  voor  Gebruiker  extra  kosten  met  zich  meebrengt, worden  deze  aan  Wederpartij  in  rekening  gebracht.
9. Bedragen  die  Gebruiker  heeft  gefactureerd  of  nog  zal  factureren  in  verband  met hetgeen  zij  op  het  moment  van  ontbinding  al  ter  uitvoering  van  de  overeenkomst heeft  verricht  of  geleverd,  blijven  onverminderd  verschuldigd  en  worden  op  het moment  van  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  direct  opeisbaar.

 

Artikel  13 Teruggave  ter  beschikking  gestelde  zaken

1. Indien  Gebruiker  aan  Wederpartij  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  zaken ter beschikking  heeft  gesteld,  is  Wederpartij  gehouden  na  uitvoering  of ontbinding  van  de  overeenkomst  het  geleverde  binnen  14  dagen  in oorspronkelijke  staat,  vrij  van  gebreken  en  volledig  te  retourneren.  Indien
Wederpartij  deze  verplichting  niet  nakomt  zijn  alle  hieruit  voortvloeiende  kosten voor  haar  rekening.
2. Indien  Wederpartij,  om  welke  reden  ook,  na  daartoe  strekkende  aanmaning, alsnog  in  gebreke  blijft  met  de  in  lid  1  genoemde  verplichting,  heeft  Gebruiker het  recht  de  daaruit  voortvloeiende  schade  en  kosten,  waaronder  de  kosten  vanvervanging,  op  Wederpartij  te  verhalen.
Artikel  14 Aansprakelijkheid
1. Gebruiker  is  nimmer  gehouden  tot  betaling  van  enigerlei  schadevergoeding  aan Wederpartij  of  anderen,  tenzij  er  aan  haar  zijde  sprake  is  van  opzet  of  grove schuld.
2.Gebruiker  is  nimmer  gehouden  tot  betaling  van  enigerlei  schadevergoeding  aan Wederpartij  indien  de  schade  het  gevolg  is  van  onjuiste,  onvolledige  en/of  niet tijdig  door  Wederpartij  aan  Gebruiker  verstrekte  garantie  dat  zij  maker  is  in  de  zin  van  de  Auteurswet  van  hetgeen  is  vervaardigd
of  geleverd.  Indien  derden  werkzaamheden  hebben  verricht  voor  Gebruiker, dienen  deze  derden  hun  intellectuele  eigendomsrechten  over  te  dragen  aan
Gebruiker.
3. Wederpartij  is  zonder  toestemming  van  Gebruiker  gerechtigd  het  door  Gebruiker vervaardigde  ruimer  te  gebruiken  dan  met  Gebruiker  is  overeengekomen,  echter uitsluitend  in  het  geval  het  vervaardigde  ongewijzigd  (ontwerp,  lay -­‐out  en kleuren  dienen  derhalve  ongewijzigd  te  blijven)  wordt  gebruikt.  Indien Wederpartij  het  door  Gebruiker  vervaardigde  in  gewijzigde  vorm  wenst  te gebruiken,  dient vooraf  schriftelijke  toestemming  van  Gebruiker  te  worden verkregen.
4. Indien  de  tussen  partijen  gesloten  overeenkomst  wordt  beëindigd  zal  Gebruiker meewerken  aan  overdracht  van  de  auteursrechten  op  het  door  Gebruiker  ten behoeve  van  Wederpartij  vervaardigd
e.  Ingeval  Gebruiker  ten  behoeve  van Wederpartij  een  website  heeft  vervaardigd,  omvat  overdracht  van  de auteursrechten  op  de  website  niet  een  overdracht  van  het  content  management systeem Casa  Mila  Systems (de backend),  doch  slechts  een  overdracht  van  het ontwerp  van  de  website  (de
frontend).
5. Gebruiker  is  gerechtigd  het  ten  behoeve  van  Wederpartij  vervaardigde,  zonder toestemming  van  Wederpartij  doch  wel  met  inachtname  van  de  gerechtvaardigde belangen  van  Wederpartij,  te  gebruiken  voor  haar  eigen  PR -­‐ activiteiten.
6. De  technieken  en  applicaties  die  door  Gebruiker  worden  of  zijn  toegepast  ten behoeve  van  het  voor  Wederpartij  vervaardigde,  mogen  door  Gebruiker  ook  op andere  producten  worden  toegepast  cq.  ten  behoeve  van  andere  Wederpartijen worden  gebruikt.  Gebruiker  heeft  het  recht  de  door  de  uitvoering  van  de werkzaamheden  toegenomen  kennis  voor  andere  doeleinden  te  gebruiken, voor zover  hierbij  geen  vertrouwelijke  informatie  van  Wederpartij  ter  kennis  van derden  wordt  gebracht.
7. In  geval  van  schending  van  het  hiervoor  in  dit  artikel  bepaalde  zal  Wederpartij aan  Gebruiker  verbeuren  een  onmiddellijk  opeisbare  boete  van  €  5.000, -­‐  voor iedere  overtreding,  vermeerderd  met  een  bedrag  van  €  500, voor  elke  dag  dat  de overtreding  voortduurt.  Het  vorenstaande  laat  onverlet  het  recht  van  Gebruiker om  in  plaats  van  de  boete  de  ter  zake  werkelijk  geleden  schade  op  Wederpartij  te verhalen.
Artikel  20 Niet-­ overname  personeel
Wederpartij  zal  gedurende  de  looptijd  van  de  overeenkomst  alsmede  één  jaar  na beëindiging daarvan,  op  generlei  wijze,  behoudens  nadat  daarover  overeenstemming  is bereikt  met  Gebruiker,  medewerkers  van  Gebruiker  of  van  ondernemingen  waarop Gebruiker  ter  uitvoering  van  deze  overeenkomst  een  beroep  heeft  gedaan  en  die betrokken  zijn  (geweest)  bij de  uitvoering  van  de  overeenkomst, danwel  anderszins,  direct  of  indirect,  voor  zich  laten  werken.  Dit  geldt  wederzijds  in  die zin  dat  Gebruiker  geen  personeel  mag  overnemen  van  Wederpartij  binnen  één  jaar  na beëindiging  van  de  overeenkomst.

 

Artikel  21 Toepasselijk  recht  en  bevoegde  rechter

1. Op  alle  offertes  en  overeenkomsten  is  Nederlands  recht  van  toepassing.
2. In  het  geval  uitleg  van  deze  voorwaarden  vereist  is,  is  de  Nederlandse  tekst  te allen  tijde  bepalend.
3. Alle  geschillen  die  verband  houden  met  of  voortvloeien  uit  offertes  en begrotingen  van  Gebruiker  of  overeenkomsten  die  met  haar  zijn  gesloten,
worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  te  Breda,  tenzij  de  wet  uitdrukkelijk een  andere  rechter  als  bevoegd  aanmerkt.
4. Partijen  zullen pas  een  beroep  op  de  rechter  doen  nadat  zij  zich  tot  het  uiterste hebben  ingespannen  een  geschil  in  onderling  overleg  te  beslechten.
5. Gebruiker  heeft  tevens  het  recht,  te  harer  keuze,  een  geschil  voor  te  leggen  aan  de Stichting  Geschillenoplossing  Organisatie  en  Automatisering  (www.sgoa.org)